آرشیو مطالب در دسته بندی ‘الکترود آما’

الکترود آما

شرکت ابزار نامی تهیه کننده و پخش کننده انواع الکترود های آما می باشد که انواع آن به شرح زیر می باشد:
E6013-Ama-2000
E6010-Ama-1047
E7010-Ama-1048
E7018-Ama-1230
E7024-Ama-1118
الکترودهای استیل: AMA308-AMA309-AMA310 AMA316
E6010 ESAB-E7010 ESAB-E7018 ESAB در قطرهای 2.5,3,4,5.
همچنین این شرکت واردکننده و توزیع کننده انواع مفتول جوشکاری با گاز محافظ (سیم co2) و
پودر جوشکاری نیز می باشد.

الکترود آما

الکترود آما